Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật mô tả cách thức Ress thu thập và xử lý các thông tin cá nhân khi người dùng Ress sử dụng dịch vụ của Ress. Người dùng Ress đồng ý sử dụng dịch vụ của Ress có nghĩa là người dùng Ress hoàn toàn đồng ý với các nội dung trong Chính sách bảo mật này. Ress có thể sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng một bản sửa đổi lên hệ thống của Ress, phiên bản sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải. Nếu người dùng Ress tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là người dùng Ress chấp nhận và chắc chắn đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới nhất được cập nhật.

Ress Privacy Policy describes how Ress collects and processes personal information when users use Ress services. By using Ress services, users fully agree to the contents of this Privacy Policy. Ress may modify the policy by posting a revised version on its system, and the updated version will be effective from the time of posting. If users continue to use the service, it means they accept and agree to comply with the latest Terms of Use updated.

Thông tin Ress cần người dùng cung cấp

Để có thể sử dụng đầy đủ các tiện ích trên các sản phẩm phần mềm ứng dụng của Ress, người dùng Ress cần phải đăng ký thành viên và cung cấp các thông tin cá nhân của mình. Các thông tin Ress cần người dùng Ress cung cấp là các thông tin cơ bản bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thông tin sau về người dùng Ress:

 • Tên đăng nhập, mật khẩu truy cập ứng dụng
 • Họ tên, giới tính, địa chỉ, thành phố cư trú, ảnh đại diện
 • Email, số điện thoại di động
 • Thông tin tài khoản ở các website bất động sản người dùng thêm vào để đăng tin
 • Thông tin các bất động sản người dùng thêm vào để đăng tin
 • Thông tin lượt xem, lượt tiếp cận, tình trạng tin đăng người dùng cần thấy để quản lý
 • Địa chỉ IP (Internet Protocol), loại trình duyệt web (Browser), tốc độ đường truyền, số trang người dùng Ress xem, thời gian người dùng Ress viếng thăm, những địa chỉ mà Browser này truy xuất đến.
 • Ứng dụng này tuân thủ Chính sách Dữ liệu Người dùng của Google API Services, bao gồm các yêu cầu Sử dụng Giới hạn. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ chỉ sử dụng dữ liệu bạn cung cấp cho chúng tôi để cung cấp các dịch vụ bạn đã yêu cầu và chúng tôi sẽ không chia sẻ dữ liệu của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về Chính sách Dữ liệu Người dùng của Google API Services tại đây: https://developers.google.com/terms/api-services-user-data-policy.

Information Ress requires users to provide

To fully utilize the features of Ress software applications, users need to register as members and provide their personal information. The information Ress requires users to provide includes but is not limited to the following about Ress users:

 • Username, application access password
 • Full name, gender, address, city of residence, profile picture
 • Email, mobile phone number
 • Account information on real estate websites that users add to post listings
 • Information about real estate that users add to post listings
 • Information on views, access, and status of listings that users need for management
 • IP address (Internet Protocol), web browser type (Browser), connection speed, number of pages users view, time users spend on Ress.
 • This app complies with the Google API Services User Data Policy, including the Limited Use requirements. This means that we will only use the data you provide us with to provide the services you have requested, and we will not share your data with any third parties without your consent. You can learn more about the Google API Services User Data Policy here: https://developers.google.com/terms/api-services-user-data-policy.

Toàn bộ thông tin người dùng cung cấp cho Ress sẽ được lưu giữ trên hệ thống của Ress tại văn phòng của Ress. Khi cần người sử dụng Ress có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình về bảo mật thông tin tại địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ RESS
Địa chỉ trụ sở: 232/23 Cộng Hòa, p.12, q. Tân Bình, tp. Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 0933779557

All user information provided to Ress will be stored on Ress’s system at Ress’s office. When necessary, users can inquire about the collection and processing of personal information related to themselves at the following address:

RESS SERVICE JOINT STOCK COMPANY Headquarters Address: 232/23 Cong Hoa, Ward 12, Tan Binh District, Ho Chi Minh City Phone number: 0933779557

Ress bảo vệ và lưu giữ thông tin cá nhân của người dùng Ress như thế nào?

Ress lưu giữ và xử lý thông tin cá nhân của người dùng Ress trên máy chủ, Ress bảo vệ nó bằng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử bao gồm: tường lửa, mã hóa dữ liệu và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin. Ress thực thi kiểm soát truy cập vật lý vào các thông tin và Ress chỉ cho phép truy cập thông tin cá nhân đối với những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ trong hệ thống Ress.

Toàn bộ dữ liệu của khách hàng vẫn sẽ được lưu trữ trên hệ thống Ress trong thời hạn 06 tháng kể từ khi chấm dứt hợp đồng cung ứng phần mềm hoặc kể từ khi khách hàng ngưng sử dụng phần mềm trên ứng dụng di động của Ress. Hết 6 tháng, dữ liệu của khách hàng sẽ không còn được lưu trữ trên hệ thống của Ress.

How does Ress protect and retain users’ personal information?

Ress stores and processes users’ personal information on its servers, protecting it with physical and electronic security measures, including firewalls, data encryption, and procedures according to information security laws. Ress enforces physical access controls to information and only allows access to personal information for employees who need it to fulfill their duties within Ress’s system.

All customer data will still be stored on Ress’s system for 06 months from the termination of the software supply contract or from the date the customer stops using Ress’s software on the mobile application. After 6 months, customer data will no longer be stored on Ress’s system.

Thông tin của người dùng Ress sẽ được lưu giữ tại hệ thống của Ress khi nào?

Thông tin của người dùng Ress sẽ được Ress lưu lại trên hệ thống của Ress trong các trường hợp thường gặp sau:

(a) Khi người dùng Ress đăng ký và/hoặc sử dụng các Dịch vụ của Ress, hoặc mở một tài khoản với Ress.
(b) Khi người dùng Ress nộp bất cứ biểu mẫu nào bao gồm nhưng không giới hạn ở các mẫu đơn hoặc các mẫu khác liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của Ress, kể cả trực tuyến hay bằng các hình thức tài liệu vật lý.
(c) Khi người dùng Ress ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến sự tương tác của bạn với Ress, hoặc khi bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Ress.
(d) Khi người dùng Ress tương tác với Ress, chẳng hạn như qua điện thoại, (có thể được ghi âm), thư, fax, gặp trực tiếp, mạng xã hội và email.
(e) Khi người dùng Ress sử dụng các dịch vụ điện tử hoặc tương tác với Ress thông qua Nền tảng của Ress hoặc sử dụng dịch vụ trên Nền tảng của Ress. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn thông qua cookie Ress có thể triển khai khi bạn tương tác với ứng dụng hoặc Nền tảng của Ress.
(f) Khi người dùng Ress thực hiện giao dịch thông qua Nền tảng hoặc Các Dịch vụ của Ress;
(g) Khi người dùng Ress gửi Ress phản hồi hoặc khiếu nại;
(h) Khi người dùng Ress cung cấp dữ liệu cá nhân của mình cho Ress vì bất kỳ lý do nào;
(i) Các trường hợp khác mà Ress thấy cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật.

When will users’ information be retained in Ress’s system?

Information of Ress users will be retained on Ress’s system in the following common cases:

(a) When Ress users register and/or use Ress’s services, or open an account with Ress.
(b) When Ress users submit any forms, including but not limited to application forms or other forms related to Ress’s products and services, whether online or in physical form.
(c) When Ress users sign any agreements or provide any other documents or information related to their interactions with Ress or when using Ress’s products and services.
(d) When Ress users interact with Ress, such as through phone calls (which may be recorded), letters, faxes, face-to-face meetings, social media, and emails.
(e) When Ress users use electronic services or interact with Ress through Ress’s Platform or use services on Ress’s Platform. This includes, but is not limited to, Ress deploying cookies when users interact with Ress’s applications or Platform.
(f) When Ress users conduct transactions through Ress’s Platform or Services;
(g) When Ress users send feedback or complaints to Ress;
(h) When Ress users provide their personal data to Ress for any reason;
(i) Other cases that Ress deems necessary and compliant with legal regulations.

Thông tin của người dùng Ress được lưu giữ để làm gì?

Mục tiêu của Ress là mang lại cho doanh nghiệp, người dùng một hạ tầng dịch vụ phục vụ việc tiếp thị, quảng bá đến nhiều khách hàng, mở rộng thêm nhiều kênh website bất động sản trên Internet một cách hiệu quả, tối ưu về chi phí và thời gian. Vì vậy, Ress lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân của người dùng Ress nhằm:

 • Cung cấp thông tin, các dịch vụ và sự hỗ trợ theo yêu cầu của người dùng Ress
 • Gửi email thông báo các chương trình, sự kiện tiêu biểu của Ress
 • Giải quyết các tranh chấp, các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng Website Ress/ Ứng dụng Ress
 • Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp hoặc bị cấm được nêu trong Quy định sử dụng
 • Đo lường và cải thiện các dịch vụ của Ress
 • So sánh, đối chiếu tính chính xác của thông tin mà người dùng Ress cung cấp với bên thứ ba
 • Các mục đích khác được phép theo quy định của pháp luật và Ress sẽ có thông báo cho Người sử dụng Ress trong từng trường hợp cụ thể.

Khi sử dụng Website Ress/Ứng dụng Ress, người dùng Ress hiểu và chấp nhận rằng Ress có quyền truy cập vào dữ liệu trên điện thoại liên kết phần mềm Ress của người dùng Ress như: Đọc và ghi vào danh bạ điện thoại, lấy vị trí hiện tại của người dùng Ress, ghi dữ liệu của Website Ress/Ứng dụng Ress lên thẻ nhớ, truy cập vào Internet từ thiết bị của người dùng Ress.

Tất cả các truy cập này chỉ được Ress thực hiện khi có sự đồng ý của người dùng Ress. Khi người dùng Ress đã cấp quyền cho Ress, điều này được tất cả các bên thừa nhận rằng người dùng Ress sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với việc truy cập này;

Ress cam kết sẽ tuyệt đối giữ kín mọi thông tin của người dùng Ress khi sử dụng các phần mềm, ứng dụng của Ress và sẽ không tiết lộ cho bên thứ ba trừ khi có sự chấp thuận của người dùng Ress hoặc yêu cầu từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc pháp luật cho phép. Ress chỉ thay đổi thông tin của người dùng Ress trên Website Ress/Ứng dụng Ress khi có sự đồng ý hoặc xác nhận yêu cầu của người dùng Ress.

What is the purpose of retaining users’ information on the website?

The goal of Ress is to provide businesses and users with a service infrastructure to market and promote to many customers, expand multiple real estate websites on the Internet efficiently, optimizing cost and time. Therefore, Ress retains and uses users’ personal information for the following purposes:

Provide information, services, and support as requested by Ress users Send email notifications of Ress’s prominent programs and events Resolve disputes and issues related to the use of Ress’s Website/App Prevent prohibited or illegal activities as stated in the Usage Terms Measure and improve Ress’s services Compare and verify the accuracy of information provided by Ress users with third parties Other purposes permitted by law, and Ress will notify Ress users in each specific case.

When using Ress’s Website/App, users understand and agree that Ress has the right to access data on users’ linked phones, such as reading and writing to the phone book, retrieving users’ current location, writing Website/App data to the memory card, and accessing the Internet from users’ devices.

All such accesses are only performed by Ress with the user’s consent. Once the user grants permission to Ress, all parties acknowledge that the user will not have any complaints regarding this access;

Ress is committed to keeping all information of Ress users confidential when using Ress’s software and applications and will not disclose to third parties unless with the user’s consent or request from competent government agencies or legally permitted. Ress only changes the information of Ress users on Ress’s Website/App with the user’s consent or confirmation of the user’s request.

Người dùng Ress cần làm gì để bảo mật thông tin?

Sau khi hoàn thành việc bàn giao sản phẩm, dịch vụ, người dùng Ress là đơn vị duy nhất sở hữu và có trách nhiệm quản lý một cách an toàn các thông tin nhận biết, tài khoản quản trị, mật khẩu, nội dung website hay những thông tin khác liên quan đến tài khoản, website của mình. người dùng Ress có thể đăng nhập vào tài khoản của mình để chỉnh sửa thông tin, có quyền yêu cầu Ress thực hiện việc kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình đã đăng ký với Ress. Ress sẽ kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân của người dùng Ress khi có yêu cầu hoặc cung cấp cho chủ thể thông tin công cụ để tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình. Ress chỉ hỗ trợ người dùng Ress thông qua tài khoản được người dùng Ress chủ động cung cấp cho Ress. người dùng Ress ngay lập tức thông báo cho Ress khi phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của mình hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, bị đánh cắp hoặc bị lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác để được hỗ trợ.

Người dùng Ress phải tự chịu trách nhiệm về nội dung các tin đăng gửi đi từ tài khoản và các nội dung trên tài khoản của mình. Khi người dùng Ress cung cấp email và đăng ký dùng thử đồng nghĩa với việc người dùng Ress đồng ý nhận email marketing từ Ress.

Người dùng Ress sử dụng Website Ress/ Ứng dụng Ress phải có trách nhiệm bảo quản thiết bị có sử dụng phần mềm, cài đặt Ứng dụng Ress trong tầm kiểm soát và an toàn, lưu giữ thông tin truy cập vào một nơi an toàn để tránh trường hợp tài khoản bị đánh cắp và/ hoặc bị lạm dụng với mục đích không an toàn cho cả người dùng Ress và Ress. Ress khuyến cáo người dùng Ress nên đổi lại mật khẩu sớm sau khi cung cấp mật khẩu cho các bên liên quan nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng. 

Ress sẽ không chịu trách nhiệm đối với sự xâm nhập trái phép của bên thứ ba vào ứng dụng của người dùng Ress do sự bất cẩn từ phía người dùng Ress.

What should Ress users do to secure their information?

After completing the handover of products and services, Ress users are the sole entity responsible for safely managing identifying information, administrative accounts, passwords, website content, or other information related to their accounts and websites. Ress users can log in to their accounts to edit information, have the right to request Ress to check, update, adjust, or cancel their personal information registered with Ress. Ress will check, update, adjust, and cancel Ress users’ personal information upon request or provide information subjects with tools to self-check, update, and adjust their personal information. Ress only supports Ress users through the account provided by Ress users. Ress users should immediately notify Ress when detecting any unauthorized access using their account or security vulnerabilities, including loss, theft, or disclosure of password and other security information, to be supported.

Ress users are responsible for the content of listings sent from their accounts and the content on their accounts. When Ress users provide an email and register for a trial, it means Ress users agree to receive email marketing from Ress.

Ress users using Ress’s Website/App must be responsible for safely managing and securing the devices using the software, installing Ress’s Applications within their control and safety, and storing access information in a safe place to avoid the case of account theft and/or misuse for unsafe purposes for both Ress users and Ress. Ress recommends that Ress users change their passwords promptly after providing passwords to relevant parties for support purposes.

Ress will not be responsible for any unauthorized intrusion by third parties into users’ applications due to Ress users’ negligence.

Những người hoặc tổ chức được phép tiếp cận thông tin người dùng Ress

Ress cam kết không cung cấp thông tin cá nhân của người dùng Ress cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, các cá nhân, tổ chức khác có thể được tiếp cận thông tin của người dùng Ress trong một số trường hợp dưới đây:

 • Thông tin đó người dùng Ress đã công khai
 • Ress được người dùng Ress đồng ý tiết lộ những thông tin này
 • Bên thứ ba mà người dùng Ress ủy quyền hoặc cho phép có yêu cầu Ress cung cấp thông tin cá nhân của người dùng Ress, việc ủy quyền, cho phép phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực
 • Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan nhà nước hoặc nếu Ress tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo luật pháp
 • Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác trên cơ sở cân bằng lợi ích của tất cả các bên
 • Cho các bên thứ ba khác mà Ress có liên doanh, liên kết để cung cấp các dịch vụ trên Ress hoặc các dịch vụ mới có liên quan đến Ress mà người dùng Ress cũng đang sử dụng những dịch vụ liên kết đó trên các phần mềm của Ress.

Ngoài những trường hợp nêu trên nhưng không giới hạn, thông tin cá nhân của người dùng Ress luôn được bảo mật trước các bên thứ ba nào trừ khi Ress hoàn toàn tin rằng, sự công bố này là cần thiết nhằm ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc tài chính do các yếu tố có dấu hiệu phạm pháp có thể gây ra.

Who or what organizations are allowed to access users’ information?

Ress commits not to provide Ress users’ personal information to any third parties. However, other individuals or organizations may access users’ information in some of the following cases:

 • The information has been made public by Ress users
 • Ress is authorized by Ress users to disclose this information
 • Third parties authorized or permitted by Ress users have requested Ress to provide their personal information; authorization or permission must be expressed in a notarized, authenticated document
 • Upon legal request or from a government agency or if Ress believes that action is necessary to comply with legal requirements or based on legal regulations
 • Protect the rights, interests, property, and safety of someone else on the basis of the balance of interests of all parties
 • For other third parties that Ress has joint ventures or affiliations with to provide services on Ress or new services related to Ress that Ress users are also using those linked services on Ress’s software.

Apart from the cases mentioned above but not limited to, Ress users’ personal information will always be kept confidential from any third parties unless Ress is fully convinced that such disclosure is necessary to prevent potential physical or financial damage caused by potentially illegal factors.

Quản lý thông tin trên website

Người dùng Ress có thể truy cập, sửa chữa và cập nhật thông tin trên ứng dụng của mình bằng cách đăng nhập và sử dụng các tính năng quản trị. Ress hoàn toàn không chịu trách nhiệm liên quan đến tính chính xác và hợp pháp của thông tin người dùng Ress đưa lên website.

Managing information on the website

Ress users can access, modify, and update information on their applications by logging in and using administrative features. Ress is not responsible for the accuracy and legality of the information Ress users post on the website.

Sử dụng Cookies

Cookie là một file dữ liệu được đặt trên đĩa cứng của người dùng Ress bởi máy chủ của Ress. Ress sử dụng Cookie để cá nhân hóa và nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian trực tuyến của người dùng Ress.

Cookie sẽ giúp Ress nhận ra người dùng Ress nếu người dùng Ress truy cập vào nhiều trang trên trang web của Ress trong cùng một phiên, do đó Ress không cần phải hỏi mật khẩu của người dùng Ress trên mỗi trang. Sau khi người dùng Ress đăng xuất hoặc đóng trình duyệt, cookie này sẽ hết hạn và không còn có bất kỳ tác dụng nào. người dùng Ress có thể chấp nhận hoặc từ chối dùng cookie. Hầu hết những Browser tự động chấp nhận cookie, nhưng người dùng Ress có thể thay đổi cài đặt để từ chối tất cả những cookie nếu người dùng Ress thích. Tuy nhiên, nếu người dùng Ress chọn từ chối cookie, điều đó có thể gây cản trở và ảnh hưởng đến một số dịch vụ và tính năng phụ thuộc vào cookie tại Ress.

Using Cookies

A cookie is a data file placed on the hard drive of Ress users by Ress’s server. Ress uses cookies to personalize and enhance users’ online usage efficiency.

Cookies will help Ress recognize Ress users if Ress users access multiple pages on Ress’s website within the same session, so Ress does not need to ask for Ress users’ passwords on each page. After Ress users log out or close the browser, this cookie will expire and have no effect. Ress users can accept or decline cookies. Most browsers automatically accept cookies, but Ress users can change settings to reject all cookies if Ress users prefer. However, if Ress users choose to reject cookies, it may hinder and affect some services and features that depend on cookies at Ress.

Giải quyết khiếu nại

Mọi trường hợp đóng góp ý kiến, khiếu nại, người dùng Ress vui lòng nào gửi về Ress theo các phương thức sau gửi email tới địa chỉ: [email protected], hoặc gọi đến hotline của bộ phận chăm sóc khách hàng: 0933779557, hoặc liên hệ trực tiếp:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ RESS
Địa chỉ trụ sở: 232/23 Cộng Hòa, p.12, q. Tân Bình, tp. Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 0933779557

Tùy thuộc vào tính chất phức tạp của nội dung khiếu nại, Ress sẽ có thời hạn xử lý tương ứng. Kết quả giải quyết khiếu nại sẽ được thông báo tới người dùng Ress, trường hợp cần thiết, Ress có thể mời người khiếu nại tới làm việc trực tiếp. Ress sẽ nỗ lực để luôn giải quyết các khiếu nại của người dùng Ress trong thời gian sớm nhất và trên tinh thần thương lượng, hòa giải, tôn trọng, hai bên cùng có lợi.

Resolving complaints

For any contributions, feedback, or complaints, Ress users please send them to Ress through the following methods: send an email to the address: [email protected], or call the hotline of the customer care department: 0933779557, or contact directly:

RESS SERVICE JOINT STOCK COMPANY Headquarters Address: 232/23 Cong Hoa, Ward 12, Tan Binh District, Ho Chi Minh City Phone number: 0933779557

Depending on the complexity of the complaint content, Ress will have the corresponding processing time. The results of resolving the complaint will be notified to Ress users, if necessary, Ress may invite the complainant to work directly. Ress will make every effort to resolve Ress users’ complaints as soon as possible and in a spirit of negotiation, reconciliation, and respect, for the mutual benefit of both parties.

Scroll to Top