Thêm avatar của nhóm/trang Facebook trong menu Lịch

Thêm avatar để dễ dàng biết các bài viết đã đăng lên trang/nhóm nào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *