Thêm avatar của nhóm/trang Facebook trong menu Lịch

Thêm avatar để dễ dàng biết các bài viết đã đăng lên trang/nhóm nào.

Scroll to Top